Yopparai - Tsukune (by tychenyt)

Yopparai – Tsukune (by tychenyt)
#food, #japanese food